Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 54/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4569/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby svodidel plavebních komor VD Dolní Beřkovice, v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes VPK Dolní Beřkovice, ř. km 830,53,
od 9. 6. 2021 do 16. 6. 2021
a
přes MPK Dolní Beřkovice, ř. km 830,53,
od 17. 6. 2021 do 18. 7. 2021.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes plavební komory Dolní Beřkovice bude v období 9. 6. 2021 až 16. 6. 2021 probíhat pouze přes malou plavební komoru o rozměrech 85 m x 11 m. Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Dolní Beřkovice, musí být před proplavením rozpojeny, přičemž plavidla ze sestav rozpojovaných mohou v horní i dolní vodě zdymadla Dolní Beřkovice využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.

V případě, že požadavek na proplavení velkou plavební komorou bude v předstihu minimálně 24 hodin projednán se zástupcem zhotovitele na telefonním čísle 775 778 352 (Petr Hlava) nebo 775 778 350 (Milan Andelt), bude umožněno proplavení velkou plavební komorou.

V období od 17. 6. 2021 do 18. 7. 2021 bude provoz zajištěn velkou plavební komorou.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, zastoupený na základě plné moci společností Building & Law, s.r.o., Masarykova třída 82, 415 10 Teplice-Sobědruhy, IČ 28710291, rozhodla v zájmu zajištění plavební bezpečnosti o střídavém zastavení plavebního provozu přes plavební komoru Dolní Beřkovice z důvodu obnovy povrchových úprav stávajících ocelových konstrukcí svodidel plavebních komor VD Dolní Beřkovice.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 30/2021 vydané pod č.j. 2687/PH/21

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 6. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4569/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět