Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 65/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 26. 9. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2049/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 795,16 (malá plavební komora České Kopisty),
ve dnech od 20. 7. 2021 do 26. 9. 2021.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Malá plavební komora České Kopisty bude v uvedeném období mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa – pobočka Děčín (dále jen SPS) obdržela dne 28. 6. 2021 žádost správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové (dále jen správce vodní cesty) zastoupeného na základě plné moci ze dne 23. 4. 2021 společností Building & Law, spol. s r.o., Masarykova třída 82, 415 10 Teplice – Sobědruhy, o zastavení plavebního provozu přes malou plavební komoru České Kopisty ve dnech od 20. 7. 2021 do 26. 9. 2021 z důvodu realizace akce „LVC, obnova nátěrů svodidel“. Jedná se o obnovu již dožité povrchové ochrany ocelových svodidel (pilířů, opeření a lávek) nacházejících se nad hladinou vody v atmosféře a tím prodloužení životnosti těchto technologických částí vodního díla České Kopisty. Zhotovitelem akce je společnost GT Construct s.r.o., U Obory 319/15, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, IČO: 27280560.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes malou plavební komoru bez provedení potřebných údržbových prací by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 12. 7. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2049/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Terezín, nám. ČSA 179, 411 55 Terezín

Město Terezín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět