Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 66/2021

kterým se vymezuje část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5867/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní cestě Vltavě v ř. km 72,60 až v ř. km 72,71 část vodní cesty, která je umístěna souběžně s pravým břehem ve vzdálenosti 40 m od tohoto břehu a je tvořena pásem vodní plochy o délce 110 m a šířce 60 m, k provozování flyboardingu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Flyboardingem se pro účely tohoto opatření obecné povahy rozumí pohyb poučené osoby ve vymezené vodní ploše pomocí trysek poháněných vodním skútrem, nikoliv plovoucím čerpadlem.
 2. Vymezená vodní plocha pro flyboarding bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny na začátku plochy v ř. km 72,60, a to jedna ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu a další bóje v témže kilometru ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu. Obdobně budou umístěny další dvě bóje na konci vymezené vodní plochy v ř. km 72,71. Poslední pátá bóje bude umístěna v ř. km 72,655 ve vzdálenosti 100 m od břehu. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje budou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr plavebního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 110 m v černé barvě. Pod oběma břehovými signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma minimálně 10 cm:

  „Pouze pro vodní flyboarding,
  hloubka potápění do 1,9 m
  maximálně 2 plavidla
  od 1. 4. do 30. 10.
  všední dny 08:00–19:00 hod
  soboty, neděle a státní svátky 10:00-18:00 hod“

  Břehové signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj plavebního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

 4. Při provozování flyboardingu je možné potápění do hloubky 1,9 m.
 5. Flyboarding je možné provozovat každoročně od 1. dubna do 30. října každý všední den v době od 08:00 hod do 19:00 hod, v soboty, neděle a státní svátky od 10:00 hod do 18:00 hod.
 6. Na takto vymezené vodní ploše se mohou pohybovat maximálně dvě malá plavidla provozující flyboarding.
 7. V provozní době vymezené plochy pro flyboarding je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 8. Provozování flyboardingu není dovoleno za snížené viditelnosti, nepříznivých povětrnostních podmínek a v noci.
 9. Uživatel vymezené části vodní cesty se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry, zejména plavebními hloubkami a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 10. Při provozování flyboardingu nesmí docházet k erozi břehů ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 11. Provozování flyboardingu se povoluje do 30.10.2024.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu – a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava, která je sledovanou vodní cestou dopravně významnou, nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu flyboardingu na vymezené vodní ploše umístěné na vodní cestě Vltava, v ř. km 72,60 až ř. km 72,71, souběžně s pravým břehem ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu, tvořené pásem vodní plochy o šířce 60 m a délce 110 m dne 25.05.2021 v sídle Obecního úřadu Vrané nad Vltavou, Březovská 112. Zástupce správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, se z jednání omluvil. Cílem tohoto jednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy. Jedná se o stávající vymezenou vodní plochu, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 64/2016 s platností do 15.08.2021 Vzhledem k tomu, že dosavadní provoz této vymezené vodní plochy probíhal bez problémů, bylo projednáno prodloužení provozu vymezené vodní plochy se stávajícími parametry dráhy na dobu do 30.10.2024.

Požadavky a závěry vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k  plutí malých plavidel ve vymezené vodní ploše, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu – a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě jsou zahrnuty do článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené vodní plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Vltava část vodní cesty pro provozování flyboardingu, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 04.06.2021 po dobu 15 dnů a na úřední desce Obce Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, od 08.06.2021 do 24.06.2021. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě byly vzneseny následující připomínky.

První připomínka směřovala k omezení provozní doby spočívající ve zkrácení provozní doby v soboty, neděle a státní svátky na 10:00–17:00 hod. Ačkoli s provozem ve stávajícím rozsahu dosud nebyly problémy, rozhodla se Státní plavební zpráva pro úpravu výše uvedeným způsobem a bylo tak k připomínce částečně přihlédnuto.

Druhá připomínka směřovala k omezení platnosti povolení na dobu dvou let, tj. do roku 2023, a byla odůvodněna situací kolem využívání vodního toku, resp. dramatickým nárůstem komerční zážitkové aktivity. Této připomínce nebylo vyhověno, neboť v případě, že dojde k zásadním změnám podmínek na vodní cestě, může dle § 30a odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě být toto opatření obecné povahy zrušeno a následně projednána změna, která na nastalou situaci zareaguje. Dále uvádíme, že za 5 let doby trvání provozu dráhy, nebyly dosud vzneseny žádné připomínky ze strany veřejnosti.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování flyboardingu tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 29. července 2021.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. října 2024

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. 7. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 5867/PH/21

Obdrží

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto opatření na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět