Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 67/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 2. 8. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2205/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (závody ve vodním lyžování a wakeboardingu), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž Nechranice,
ve vodní ploše vymezené opatřením obecné povahy Státní plavební správy 44/2020 (dále jen vymezená vodní plocha)

ve dnech od 23. 7. 2021 do 1. 8. 2021,
vždy v době od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 19:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Ve vymezené vodní ploše je ve výše uvedených dnech a časech zastaven plavební provoz pro plavidla, která se neúčastní povolené akce (viz níže Článek 3).
  2. Pořadatel povolené akce zajistí, aby v době provozování vodního lyžování nebyl možný přístup koupajících se osob do vymezené plochy, a aby do uvedené plochy nevplulo v době konání povolené akce žádné plavidlo, které se povolené akce neúčastní.
  3. Pořadatel povolené akce není oprávněn omezit plavbu plavidel s elektromotorem, plujících ve vymezené vodní ploše v době od 12:00 do 14:00 hodin.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila svým rozhodnutím č. j. 1020/DC/21 pořádání akce na sledované vodní cestě ve výše uvedené vymezené vodní ploše (závody ve vodním lyžování a wakeboardingu) ve dnech 23. 7. 2021 až 1. 8. 2021. Pořadatelem povolené akce je Sportklub Lomazice, se sídlem Lomazice, IČO 467 872 16. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše, jak je uvedeno v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 21. 7. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2205/DC/21

© Státní plavební správa
Zpět