Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 68/2021

kterým se vymezuje část vodní cesty Labe, a to přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy, pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě (dále jen provozování malých plavidel).

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2182/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje dle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě, část vodní plochy v přístavním bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy pro plavby malých plavidel, při nichž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě. Vymezená vodní plocha je umístěna v přístavním bazénu mezi ř. km 742,060 až ř. km 742,150, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 90 m v celé šířce přístavního bazénu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Malá plavidla je ve vymezené vodní ploše možné provozovat ve čtvrtek v době od 15:00 hod. do 20:00 hod., v pátek v době od 16:30 hod. do 20:00 hod., v sobotu v době od 15:00 hod. do 20:00 hod. a v neděli 10:00 hod. do 20:00 hod. Vymezená vodní plocha bude ve čtvrtek v době od 15:00 hod. do 18:00 hod., v pátek v době od 16:30 hod. do 20:00 hod. a v neděli v době od 10:00 hod. do 16:00 hod. využívána Klubem vodních motoristů Děčín z. s., se sídlem Kladenská 317/17, Děčín III (dále jen KVM DC).
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování malých plavidel bude vyznačena břehovým signálním znakem E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“, ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, umístěným na levém břehu v ř. km 742,105. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znak bude na svislých okrajích opatřen směrovými šipkami vycházejícími ze svých horních a dolních vrcholů pod úhlem 45° ve směru vymezené vodní plochy. Směrové šipky budou bílé barvy s číselnými údaji 45 v černé barvě. Šipky budou takto v metrech vymezovat směr a délku dráhy. Signální znak bude umístěn na sloupku tak, aby byl viditelný z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedeným signálním znakem bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

          „Max. 2 plavidla nebo 1 jetsurf, výkon do 12 kW, do 400 cm UL;

  Provozní doba: čt 15-20 h, pá 16:30-20 h, so 15-20 h a ne 10-20 h;
  čt 15-18 h, pá 16:30-20 h a ne 10-16 h pouze KVM DC.“
 1. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat souběžně pouze dvě malá plavidla anebo pouze jeden jetsurf.
 2. Používání vymezené vodní plochy za výše uvedeným účelem je povoleno do vodního stavu 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem.
 3. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 4. Plavba plavidel je zakázána v noci a za snížené viditelnosti.
 5. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen tyto překážky, vždy po ukončení plaveb malých plavidel, odstranit z vodní plochy.
 6. Při provozování malých plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na plujících a stojících malých plavidlech, plovoucích zařízeních a na břehovém opevnění.
 7. Při provozování malých plavidel ve vymezené vodní ploše nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 8. Uživatelé vymezené vodní plochy musí po dobu využívání této vodní plochy umožnit proplutí plavidlům, která nejsou malými. Tato plavidla mohou o uvolnění dráhy požádat zvukovým signálem „1 dlouhý zvuk“. Uživatelé vymezené vodní plochy musí po dobu využívání této vodní plochy umožnit proplutí i malým plavidlům tím, že jim ponechají pro proplutí podél dělící hráze přístavu volný pás vodní plochy o šířce minimálně 12 m. Četnost proplutí plavidel není nikterak omezena.
 9. Používání vymezené vodní plochy je zakázáno po dobu stání plavidla, přepravujícího nebezpečné látky, stojícího v lodních polohách, které jsou do 100 m od okraje vymezené vodní plochy.
 10. Provozování vymezené vodní plochy se povoluje od 31. 7. 2021 do 31. 12. 2025.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb. může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Na základě podnětu, který podal Klub vodních motoristů Děčín z. s., se sídlem Kladenská 317/17, Děčín III, dne 4. 1. 2021 ve věci provozování malých plavidel, při němž dochází podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě v přístavním bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy na řece Labi, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozování malých plavidel na vymezené vodní ploše umístěné ve zmíněném přístavu. Jedná se o opakované vymezení části vodní cesty, obdobné stávajícímu vymezení dle opatření obecné povahy 62/2016, které nabylo účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 30. 7. 2016 a platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 7. 2021.

Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky a s tím souvisejících karanténních opatření se ústní projednání předběžného Návrhu opatření obecné povahy (dále předběžný Návrh) nemohlo uskutečnit. Jako náhradní řešení vzniklé situace se uskutečnilo projednání předběžného Návrhu písemným obesláním Statutárního města Děčín, správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové a provozovatele pozemní části přístavu, kterým je River Port, s. r. o., Děčín, dne 25. 3. 2021 pod č. j. 552/DC/21 a pro připomínkování předběžného Návrhu byla stanovena lhůta do 16. 4. 2021.

V rámci stanovené lhůty obdržel plavební úřad společnou žádost dvou sportovních klubů, které při sportovní výuce dětí a mládeže na malých plavidlech bez vlastního pohonu využívají jak Labe, tak i vodní část veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy, o provedení změny v navrhovaných provozních hodinách. V této věci se dne 3. 6. 2021 v sídle Státní plavební správy, pobočky Děčín, uskutečnilo jednání se zástupci všech sportovních klubů využívajících vodní část veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy. V rámci tohoto jednání bylo dosaženo vzájemné shody na úpravě provozních hodin. Provozní hodiny uvedené ve zveřejněném Návrhu opatření obecné povahy (dále jen Návrh) byly výsledkem výše uvedeného projednání.

Návrh, kterým se vymezuje ve veřejném přístavu Děčín-Rozbělesy část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 9. 6. 2021 a na úřední desce Statutárního města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV  dne 10. 6. 2021 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování malých plavidel tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 5. 8. 2021.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 31. 12. 2025.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 21. 7. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2182/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět