Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 69/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 8. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 5963/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 239,80 až ř. km 240,00
dne 31. července 2021 v době od 09:00 hodin 18:00 hodin,
s pravidelným přerušením pro možnost proplutí čekajících plavidel.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba v dotčeném úseku vodní cesty bude zastavena osazením signálního znaku A.1f „Zákaz proplutí“, červené vlajky, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, který bude osazen na obou březích v říčním km.239,80 a ř. km 240,00 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin dne 31. července 2021. Alternativně mohou být signální znaky A.1f umístěny na plavidlech zakotvených na vodní cestě.

Státní plavební správa povolila v dotčeném úseku pořádání závodů dračích lodí a vzhledem k parametrům vodní cesty zde nelze připustit současně provoz dalších plavidel. Plavba po proudu Vltavy s odbočením do toku Malše je možná.

Zákaz plavby se nevztahuje na plavidla pořadatele určená k zajištění akce, záchranná plavidla a plavidla rozhodčích, která budou viditelně označena.

Pořadatel je povinen po dobu zastavení plavby nejpozději po třiceti minutách umožnit proplutí čekajícím plavidlům.

 

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti povolila pořádání akce na sledované vodní cestě Vltava, závody dračích lodí v Českých Budějovicích, a zastavila plavbu z důvodu zajištění bezpečnosti při povolené akci. Vzhledem k parametrům vodní cesty a charakteru povolené akce nelze připustit současný provoz plavidel na dotčené vodní cestě.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Pro nebezpečí z prodlení se, v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 21. 7. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 5963/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět