Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 72/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 30. 7. 2021
Opatřením obecné povahy č. 82/2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2290/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu nehody, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v části přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy (od začátku překladní zdi až po záď přístavního bazénu),
ode dne 23. 7. 2021 od 7:30 hodin

do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz ve výše uvedené části přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy je do odvolání zastaven.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa přijala dne 23. 7. 2021 ohlášení správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty) o zjištěné havárii v přístavním bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy (dále jen přístavní bazén Rozbělesy).

Z důvodu instalace dvou norných stěn za vjezdem do přístavního bazénu Rozbělesy v rámci likvidace ekologického znečištění je z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření. Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 23. 7. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č.j.: 2290/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Děčín

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět