Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 76/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 9. 8. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 6136/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 45,90 až ř. km 47,00,
ve dnech od 06.08.2021 do 08.08.2021,
v době od 08:00 do 20:00 hodin, opakovaně vždy na dobu maximálně 15 minut.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba v dotčeném úseku vodní cesty bude zastavena v ř. km 47,00 nad mostem Barikádníků stojícím plavidlem, které bude osazeno dvěma signálními znaky A.1f „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, které budou směřovat z plavidla šikmo k oběma břehům a budou ve velikosti minimálně 1 metr x 1 metr. Plavidlo nesoucí totožnou signalizaci bude umístěno v ř. km 45,90 nad ústím plavebního kanálu k plavební komoře Praha-Podbaba, a to v daný den opakovaně, vždy na dobu maximálně 15 minut.

Mezi jednotlivými zastaveními plavby bude zajištěna dostatečně dlouhá doba pro proplutí ostatních plavidel proplouvajících úsekem zastavené plavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti povolila JetSki Race CZ z.s., se sídlem 250 70 Odolena Voda, Teplická 514, IČ 09054634, pořádání závodů vodních skútrů ve dnech 6.–8. 8. 2021 na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 45,90–47,00, a v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu rozhodla o zastavení plavby po dobu závodu.

 

Závody vodních skútrů v dané lokalitě ohrožují bezpečnost plavebního provozu, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena. Uvedeným úsekem je však možné po každém krátkodobém zastavení plavby, trvajícím maximálně 15 minut, bezpečně proplout, omezení plavby je tak přijatelné.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 7. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 6136/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět