Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 77/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 11. 8. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2280/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (povolená akce na sledované vodní cestě), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Předměřice nad Labem,
ve vymezené vodní ploše dle opatření obecné povahy 42/2020 (dále jen vymezená vodní plocha)
ve dnech 5. 8. 2021 a 11. 8. 2021,
vždy v době od 9:00 do 13:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

1.  Ve vymezené vodní ploše je ve výše uvedených dnech a časech zastaven plavební provoz pro plavidla, která se neúčastní povolené akce (viz níže Článek 3).

2.  Pořadatel povolené akce zajistí, aby v době provozování vodních skútrů nebyl možný přístup koupajících se osob do vymezené plochy, a aby do uvedené plochy nevplulo v době konání povolené akce žádné plavidlo, které se povolené akce neúčastní.

3.  Pořadatel povolené akce není oprávněn omezit plavbu ostatních plavidel plujících mimo vymezenou vodní plochu na vodní cestě Předměřice nad Labem.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila svým rozhodnutím čj. 2054/DC/21 pořádání akce na sledované vodní cestě ve výše uvedené vymezené vodní ploše (závody vodních skútrů) ve dnech 5. 8. 2021 a 11. 8. 2021. Pořadatelem povolené akce je VAGO GROUP s.r.o., se sídlem Dobřenice 28, IČO 27497470. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše, jak je uvedeno v Článku 1.

 

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 7. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2280/DC/21

© Státní plavební správa
Zpět