Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 78/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 5. 8. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 6450/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v laterálním kanále Vraňany – Hořín, v úseku k. km.9,2 až k. km.9,4, v lokalitě most Vraňany,
dne 4. 8. 2021 od 13:00 do 14:00 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na vodní cestě Vltava v laterálním kanále Vraňany – Hořín, v úseku k. km.9,2 až k. km.9,4, v lokalitě most Vraňany je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti RYDVAL – ELEKTRO, s.r.o, IČ 25298194, se sídlem 512 51 Lomnice nad Popelkou, plk. Truhláře 114, zastavuje plavbu na vodní cestě Vltava v laterálním kanále Vraňany – Hořín, v úseku k. km.9,2 až k. km 9,4, v lokalitě most Vraňany, dne 4. 8. 2021 od 13:00 do 14:00 hodin z důvodu demontáže vrchního elektrického nízkého napětí. Státní plavební správa tímto opatřením brání účastníkům plavebního provozu k vplutí do úseku, kde by mohlo dojít ke zranění nepovolaných osob v prostoru demontáže.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 28. 7. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 6450/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět