Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 98/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2935/PR/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu provádění prací na elektrickém vedení vysokého napětí V 424 v úseku mezi stožáry č. 161 a 162, v ř. km 109,930 v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, v k. ú. obce Rohatec
v úseku ř. km 109,880 až 109,980
ve dnech od 25. 09. 2021 do 30. 09. 2021 vždy v době od 08:00 hodin do 16:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba všech plavidel je z důvodu provádění prací na elektrickém vedení vysokého napětí V 424 v úseku mezi stožáry č. 161 a 162, v ř. km 109,930 v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v uvedeném úseku a časovém vymezení zakázána. Úsek zastavené plavby bude na obou březích ve vzdálenosti cca 50 m před a za oblastí provádění prací vyznačen břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, tyto znaky budou opatřeny směrovými šipkami směřujícími nad vodní hladinou proti sobě.

Pověřený pracovník zhotovitele společnosti ČEPS a. s., odpovídá při provádění prací v úseku nad sledovanou vodní cestou za dohled nad dodržováním zákazu plavby a prevenci rizika ohrožení zdraví nebo života osob.

Článek 3
Odůvodnění

Oznámením společnosti Bohemia Arch spol. s r.o., Spořická 599, Spořice 431 01, IČO 250 02 279 v zastoupení společnosti ASE s.r.o., o provedení prací na vedení V 424, byla dne 16. 08. 2021 Státní plavební správa jako věcně příslušný správní orgán informována o záměru provádění oprav stávajícího elektrického vedení společností ČEPS a. s. v zájmu bezpečného a spolehlivého provozování vedení zvláště vysokého napětí V424 za účelem zvýšení přenosové schopnosti.

Při ponechání možnosti plavby v daném úseku prací na výměně drátů elektrického vedení vysokého napětí by mohlo dojít k poškození plavidel či ke zranění jejich posádek.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel s posádkami v úseku provádění prací na výměně elektrického vedení by mohlo dojít k vážnému ohrožení nejen bezpečnosti plavebního provozu, ale také k nebezpečí vážné zranění či ohrožení života a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním ustanovení § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. 9. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 2935/PR/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Rohatec se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět