Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 101/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2836/PR/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu rekonstrukce mostu a přístupové komunikace u plavební komory Spytihněv v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice –Rohatec,
v úseku od k. km 43,850 po k. km 43,900 plavební komoru Spytihněv (včetně),
ve dnech od 01. 10. 2021 do 31. 03. 2022.

Článek 2
Organizace zastavení a přerušení plavebního provozu

Úsek vodní cesty od k. km.43,850 po k. km 43,900 plavební komoru Spytihněv (včetně) je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Moravy, státní podnik, závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČO 708 90 013 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 18. 08. 2021, o dočasném zastavení plavby a přerušení plavebního provozu na kanálových úsecích průplavu Otrokovice –Rohatec v období od 01. 10. 2021 v časovém horizontu do 31. 03. 2022 z důvodu rekonstrukce mostu a přístupové komunikace u plavební komory Spytihněv, v úseku k. km.43,850 plavební cesty po k. km.43,900 plavební komoru Spytihněv (včetně).

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. 9. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 2836/PR/21

Obdrží:

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Spytihněv se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět