Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 103/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2649/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události – rekonstrukce železničního mostu Děčín-Loubí, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe – pravé mostní pole železničního mostu Děčín-Loubí,
v ř. km 738,870,
ve dnech od 8. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

Tímto se ruší opatření obecné povahy 96/2021 vydané dne 31. 8. 2021.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Plavební provoz pravým polem železničního mostu Děčín-Loubí v ř. km 738,870 bude zastaven, pole bude označeno plavebními znaky „A.1 Zákaz proplutí“ pro oba směry plavby.
  2. Na pravém břehu Labe v ř. km 739,30 budou s viditelností pro poproudní plavbu umístěny na společném sloupku znaky A.4 Zákaz potkávání a předjíždění + B.7 Příkaz dát zvukový signál + B.8 Příkaz zachovávat zvláštní pozornost. Ze zadní strany těchto znaků bude s viditelností pro protiproudní plavbu umístěn znak E.11 Konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
  3. Na pravém břehu Labe v ř. km 738,18 budou s viditelností pro protiproudní plavbu umístěny znaky A.4 Zákaz potkávání a předjíždění + B.7 Příkaz dát zvukový signál a znak + B.8 Příkaz zachovávat zvláštní pozornost. Ze zadní strany těchto znaků bude s viditelností pro poproudní plavbu umístěn znak E.11 Konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
  4. Plavební provoz v obou směrech plavby bude probíhat pouze levým mostním polem.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, IČO: 25429949, ze dne 25. 8. 2021, zastavila ve výše uvedených dnech plavební provoz na vodní cestě Labe v pravobřežním mostním poli železničního mostu Děčín-Loubí z důvodu budování štětovnicových jímek za mostním pilířem. Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Oproti opatření obecné povahy 96/2021 vydanému dne 31. 8. 2021 dochází ke změně znění článku 2 odstavec 3 z důvodu změny umístění plavebních signálních znaků. Plavební značení nebude umístěno na dalbovém stání u levého břehu na první protiproudní dalbě v ř. km 738,15, ale na pravém břehu Labe v ř. km 738,18.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 8. 9. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2764/DC/21

 

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět