Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 104/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 19. 9. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6563/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě, krátkodobě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava
v úseku ř. km 37,50 až ř. km 38,50,
dne 18. září 2021,
v době od 08:00 hodin do 16:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, v ř. km 37,50–38,50, dne 18. září 2021 v době od 08:00 hodin do 16:00 hodin, a to krátkodobě (vždy na dobu maximálně 20 minut) a opakovaně.

Mezi jednotlivými zastaveními plavby bude zajištěna dostatečně dlouhá doba pro proplutí ostatních plavidel proplouvajících úsekem zastavené plavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Českého svazu vodního motorismu, IČ 00506184, se sídlem 169 00 Praha 6, Zátopkova 100/2, povolila pořádání závodu sportovních a rekreačních lodí „Race Camp“ na řece Vltava v ř. km 37,50–38,50 dne 18. září 2021 a rozhodla z důvodu zajištění bezpečnosti o přerušovaném krátkodobém zastavení plavebního provozu.

Provoz rychlostních sportovních motorových člunů, ohrožuje bezpečnost plavebního provozu, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době vždy krátkodobě a opakovaně zastavena. Uvedeným úsekem je však možné po každém krátkodobém zastavení plavby bezpečně proplout a omezení plavby je tak přijatelné.

 

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 9. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 6563/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět