Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 121/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8360/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
v úseku ř. km 31,90–32,00,
dne 20.10.2021 od 0:00 hodin do 24:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na vodní cestě Vltavě v úseku ř. km 31,90–32,00 je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., se sídlem Praha 8, V Holešovičkách 94/41, PSČ 182 09, rozhodla o zastavení plavby na vodní cestě Vltavě v úseku ř. km 31,90 – 32,00 dne 20.10.2021 z důvodu realizace plánovaného geofyzikálního měření v lokalitě Řež u Prahy. Plavba je zastavena z důvodu zajištění bezpečného plavebního provozu v daném úseku vodní cesty.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 8. 10. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8360/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět