Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 123/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8394/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu prací ke zvýšení ponorů na vltavské vodní cestě a opravy dolního plata plavební komory zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v dolní a horní rejdě plavební komory a přes PK Praha-Smíchov, ř. km 53,25–54,20,
od 26. 10. 2021 do 28. 11. 2021 v době od 6:00 hodin do 12:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

V dolní a horní rejdě plavební komory a přes PK Praha-Smíchov je od 26. 10. 2021 do 28. 11. 2021 vždy od 6:00 hodin do 12:00 hodin zastavena plavba.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., se sídlem Kunětická 279, 530 09 Pardubice, IČ 45538093, rozhodla o zastavení plavby v dolní a horní rejdě plavební komory a přes PK Praha-Smíchov, ř. km 53,25–54,20, od 26. 10. 2021 do 28. 11. 2021 vždy v době od 6:00 hodin do 12:00 hodin z důvodu prací ke zvýšení ponorů na vltavské vodní cestě a opravy dolního plata plavební komory.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. 10. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8394/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět