Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 124/2021

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3061/DC/21 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 795,16 (velká plavební komora České Kopisty),
ve dnech od 13. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

  1. Plavební provoz přes zdymadlo České Kopisty bude ve výše uvedeném období probíhat přednostně malou plavební komorou o rozměrech 85 m x 11 m.
  2. V případě, že v předstihu minimálně 24 hodin bude projednán požadavek na proplavení velkou plavební komorou se zástupcem níže uvedeného zhotovitele plánovaných údržbových prací (nátěrů) – na telefonním čísle 775 778 352 (Petr Hlava) nebo 775 778 350 (Milan Andelt), bude umožněno proplavení velkou plavební komorou.
  3. Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory České Kopisty, mohou být před proplavením rozpojeny, přičemž plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla České Kopisty využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa – pobočka Děčín (dále jen SPS) obdržela dne 12. 10. 2021 žádost správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové (dále jen správce vodní cesty) zastoupeného na základě plné moci ze dne 23. 4. 2021 společností Building & Law, spol. s r.o., Masarykova třída 82, 415 10 Teplice – Sobědruhy, o omezení plavebního provozu přes velkou plavební komoru České Kopisty ve dnech od 13. 10. 2021 do 31. 10 2021 z důvodu realizace akce „LVC, obnova nátěrů svodidel“. Jedná se o plánované údržbové práce a obnovu již dožité povrchové ochrany ocelových svodidel (pilířů, opeření a lávek) nacházejících se nad hladinou vody v atmosféře a tím prodloužení životnosti těchto technologických částí vodního díla České Kopisty. Zhotovitelem akce je společnost GT Construct s.r.o., U Obory 319/15, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, IČO: 27280560.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes velkou plavební komoru bez provedení potřebných údržbových prací by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 12. 10. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3061/DC/21

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Terezín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět