Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 132/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 24. 11. 2021
Opatřením obecné povahy č. 137/2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8898/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu modernizace a údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě

Labe

ř. km plavební objekt termín snížení hladiny
932,71 PK Týnec nad Labem 20.09.2021–06.10.2021  
929,16 PK Veletov 20.09.2021–06.10.2021  
920,63 PK Kolín 20.09.2021–29.11.2021  
916,46 PK Klavary 20.09.2021–06.12.2021  
911,68 PK Velký Osek 20.09.2021–06.10.2021  
904,47 PK Poděbrady 20.09.2021–06.10.2021  
896,38 PK Nymburk 20.09.2021–06.10.2021 Snížení hladiny o 0,4 m v termínu 20.09.2021 až 06.10.2021.
891,44 PK Kostomlátky 20.09.2021–06.10.2021  
887,58 PK Hradištko 20.09.2021–11.10.2021  
878,05 PK Lysá nad Labem 20.09.2021–06.10.2021  
872,28 PK Čelákovice 20.09.2021–06.10.2021  
865,08 PK Brandýs nad Labem 20.09.2021–25.10.2021  
857,42 PK Kostelec nad Labem 20.09.2021–06.10.2021  
850,32 PK Lobkovice 20.09.2021–11.10.2021  
843,13 PK Obříství 16.11.2021–31.12.2021  
818,59 VPK Štětí 01.11.2021–31.12.2021  
795,16 VPK České Kopisty 01.11.2021–31.12.2021  
767,48 VPK Ústí nad Labem-Střekov 27.10.2021–26.11.2021  

Nadmořské kóty jsou uvedeny v systému Bpv.

Vltava

ř. km plavební objekt termín snížení hladiny
84,35 PK Štěchovice 20.09.2021–31.10.2021 proplavování pouze malou plavební komorou  
71,37 MPK Vrané nad Vltavou 01.06.2021–31.12.2021  
62,21 PK Praha-Modřany 11.10.2021–25.10.2021  
53,80 PK Praha-Smíchov 11.10.2021–25.10.2021  
  Plavební kanál Troja – Podbaba k. km.1,0 až k. km.2,0 14.10.2021 od 9:00 hod do 15.10.2021 do 18:00 hod Plavba je zastavena na horním plavebním kanále Troja
35,95 PK Roztoky 14.10.2021 od 11:00 hodin do 26.10.2021  
1,00 MPK Hořín 20.09.2021–31.12.2021  

Nadmořské kóty jsou uvedeny v systému Bpv.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba přes jednotlivé plavební komory je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, a Ředitelství vodních cest ČR rozhodla Státní plavební správa, že plavba přes jednotlivé objekty – plavební komory – a úseky vodních cest je zastavena z důvodu jejich údržby nebo rekonstrukce. Bez provedení nutných oprav, vyžadujících zastavení plavby, by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 128/2021, vydané pod čj. 8812/PH/21.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 25. 10. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8898/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět