Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 136/2021

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 9373/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
na plavebním kanále Troja v úseku k. km.1,40–2,00,
ve dnech 23.11.2021 až 22.12.2021 od 7:00 hodin do 17:00 hodin,
ve dnech 03.01.2022 až 25.01.2022 od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavba na plavebním kanále Troja v úseku k. km.1,40–2,00 je omezena na šířku plavebního profilu 7,0 m s tím, že plavidla vyžadující větší šířku si proplutí objednají aspoň jednu hodinu předem na tel. 606 685 214, 731 623 265 nebo 605 224 570.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti sdružení SMP, a.s., omezuje plavbu na plavebním kanále Troja v úseku k. km.1,40–2,00 z důvodu prací na mostech v rámci akce „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě, Stavba 005.A most bývalé polní dráhy ÚČOV, km.1,58“ a „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě, Stavba 005.B silniční most na MK ÚČOV, km.1,67“. Plavba je omezena, jelikož nelze jiným způsobem zajistit bezpečnost proplouvajících plavidel v daném úseku vodní cesty.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 23. 11. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět