Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 146/2021

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9966/PH/21 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby svodidel plavební komory VD Obříství, v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes PK Obříství v ř. km 843,13
od 01.01.2022 do 31.01.2022.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes plavební komoru Obříství bude v období 01.01.2022 až 31.01.2022 zastaven, v případě nutnosti proplavení plavidla je třeba požadavek na proplavení plavební komorou projednat v předstihu minimálně 24 hodin se zástupcem zhotovitele na telefonním čísle 775 778 352 (Petr Hlava) nebo 775 778 350 (Milan Andelt).

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, zastoupený na základě plné moci společností Building & Law, s.r.o., Masarykova třída 82, 415 10 Teplice-Sobědruhy, IČ 28710291, rozhodla v zájmu zajištění plavební bezpečnosti o omezení plavebního provozu přes plavební komoru Obříství z důvodu obnovy povrchových úprav stávajících ocelových konstrukcí svodidel plavební komory.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 12. 2021

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 9966/PH/21

© Státní plavební správa
Zpět