Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 5/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 189/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
přes malou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25,
ve dnech od 20.04.2022 do 04.05.2022.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Na malé plavební komoře Praha-Podbaba je plavba zastavena. Plavební provoz bude v uvedeném období probíhat přes velkou plavební komoru Praha-Podbaba.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 08.11.2021 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes malou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25, ve dnech od 20.04.2022 do 04.05.2022.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 01.12.2021 projednán Státní plavební správou s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem ochrany prostředí – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes přes malou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25, ve dnech od 20.04.2022 do 04.05.2022, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 07.12.2021 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

 

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba vodní cestě Vltava přes malou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25, ve dnech od 20.04.2022 do 04.05.2022 je zastavena z důvodu plánované prohlídky plavební komory (při vyčerpané komoře) za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 29.01.2022.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. 1. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 189/PH/22

Obdrží

Navrhovatel

Povodí Vltavy, státní podnik; doručit závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Hlavní město Praha se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět