Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 13/2022

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 4. 3. 2022
Opatřením obecné povahy č. 14/2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 603/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události – porucha pohonu horních vrat na velké plavební komoře Štětí, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 818,59 (velká plavební komora Štětí mimo provoz),
ode dne 3. 3. 2022, 9:00 hodin do odvolání.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

  1. Plavební provoz přes zdymadlo Štětí bude ve výše uvedeném období probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 85 m x 11 m.
  2. Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Štětí, musejí být před proplavením rozpojeny.
  3. Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla Štětí využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa – pobočka Děčín (dále jen SPS) obdržela dne 3. 3. 2022 v 8:30 hodin žádost správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové – vodohospodářský dispečink (dále jen správce vodní cesty), o zastavení plavebního provozu přes velkou plavební komoru Štětí ode dne 3. 3. 2022 do odvolání z důvodu poruchy pohonu ovládání vrátně horních vrat velké plavební komory.

 

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes velkou plavební komoru by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. 3. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 603/DC/22

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad,

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Štětí

Město Štětí se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 3 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět