Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 34/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 11. 5. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1119/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe v ř. km 738,87 (železniční most Děčín-Loubí) ve dnech
od 13. 4. 2022 do 19. 4. 2022 – levé mostní pole pro plavbu uzavřeno,
od 20. 4. 2022 do 24. 4. 2022 – pravé mostní pole pro plavbu uzavřeno,
od 25. 4. 2022 do 11. 5. 2022 – levé mostní pole pro plavbu uzavřeno.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší opatření obecné povahy 18/2022 ze dne 11. 3. 2022

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavební provoz v obou směrech plavby bude ve výše uvedených obdobích probíhat následovně:

od 13. 4. 2022 do 19. 4. 2022 – plavba pouze pravým mostním polem,
od 20. 4. 2022 do 24. 4. 2022 – plavba pouze levým mostním polem,
od 25. 4. 2022 do 11. 5. 2022 – plavba pouze pravým mostním polem.

Mostní pole uzavřené pro plavbu bude vždy označeno plavebními znaky „A.1 Zákaz proplutí“ pro oba směry plavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, IČO: 25429949, ze dne 11. 4. 2022, z důvodu stavebních prací omezuje ve výše uvedených dnech střídavě plavební provoz na vodní cestě Labe v profilu železničního mostu Děčín-Loubí v rámci jeho rekonstrukce.

Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty bez střídavého omezení plavby by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. 4. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1119/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Děčín

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět