Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 35/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 21. 4. 2022
Opatřením obecné povahy č. 43/2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu opravy, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Velký Osek ř. km 911,68
od 14:00 hodin do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz přes plavební komoru Velký Osek je zastaven.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 16. dubna 2022 o zastavení plavebního provozu přes plavební komoru Velký Osek z důvodu poruchy řídícího a ovládacího systému plavební komory je v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. 4. 2022

 

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět