Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 39/2022

kterým se na vodní cestě (řeka Morava) vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností (dále provozování jetsurfů)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1119/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu, která je umístěna ve zdrži jezu Strž, cca v ř. km 184,40 – 185,50, o délce cca 1,1 km

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provozování jetsurfů je možné provozovat každý den v době od 1. května do 30. září v době od 10:00 hod. do 18:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. přednostně využívat společnost Vodní eldorádo s.r.o. a v době od 13:00 hod. do 15:00 hod. přednostně využívat spolek Lodní Sporty Kroměříž z.s.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a provozování jetsurfů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • První bóje bude osazena v ř. km 184,40 ve vzdálenosti 5 m od levého břehu.
  • Poslední bóje bude osazena v ř. km 185,50 ve vzdálenosti 5 m od levého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s levým břehem. Bóje budou umístěny ve vzdálenosti cca 150 m od sebe. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,35 m a výšce nad hladinou min. 0,35 m. Celkem bude umístěno 9 bójí.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na pravém břehu řeky Moravy osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Signální znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  Provozní doba od 1. 5. do 30. 9., denně 10:00 – 18:00 hodin.
  10:00-12:00 hod. Vodní eldorádo s.r.o.
  13:00-15:00 hod. Lodní sporty Kroměříž z.s.
  Vodní lyžování max. 2 plavidla.
  Max. 3 jetsurfy.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi a břehovými signálními znaky. Toto označení bude umístěno na pravém břehu na obou koncích vymezeného prostoru.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat 2 plavidla pro vodní lyžování nebo 3 jetsurfy. Provozování obou typů plavidel společně je zakázáno.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů, musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 8. Všechny osoby nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání a vodní lyžaři musí mít na sobě záchrannou vestu.
 9. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 10. Provozování vodního lyžování a jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 11. Při provozování vodního lyžování a jetsurfů nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 12. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla, provozovatel jetsurfu a vůdce jetsurfu musí učinit všechna opatření, aby provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod, veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty. Provozem výše uvedených plavidel rovněž nesmí dojít k ohrožování či zraňování ryb a vodních organizmů a poškozování jejich životních podmínek.
 13. Při provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 14. Provozování vodního lyžování a provozování jetsurfů se povoluje na dobu 3 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a), b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo rychlostní jízdě (v daném případě provozování jetsurfů) a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Ve výše zmíněné lokalitě se jedná o opětovné vymezení části vodní plochy pro provozování vodního lyžování vodních skútrů a jetsurfů na základě podnětu Spolku Lodní sporty Kroměříž z.s. a vyhodnocení plavebního provozu v daném místě. Předchozí vymezení části vodní plochy zde bylo povoleno opatřením obecné povahy vydaným Státní plavební správou pod č. 2/2020 s platností do 15. 02. 2022.

Z důvodu neuspokojivé epidemiologické situace (nákaza Covid-19) a s tím souvisejících opatření a omezení, Státní plavební správa upustila od ústního projednání návrhu vymezené vodní plochy pro vodní lyžování a provozování jetsurfů na řece Moravě ve zdrži jezu Strž. Jako náhradní řešení vzniklé situace byl v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdější předpisů zaslán návrh předběžného textu opatření obecné povahy před jeho zveřejněním postupem dle téhož ustanovení správního řádu k vyjádření obcím, na jejichž katastrálním území se vymezená část vodní plochy nachází, dotčeným orgánům státní správy a zástupcům rybářského svazu. Pro vznesení eventuálních připomínek k předloženému předběžnému textu návrhu opatření obecné povahy byla stanovena lhůta 15 dnů od obdržení rozeslaného materiálu.

K předmětnému návrhu opatření obecné povahy Státní plavební správa obdržela dne 3. 2. 2022 vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve kterém sděluje, že k záměru nemá připomínky, pokud provozem plavidel nedojde k znečištění podzemních a povrchových vod, veškerá případná manipulace se závadnými látkami bude prováděna tak, aby se zabránilo nežádoucímu úniku těchto látek do půdy a vody a nedojde k ohrožování, zraňování ryb a vodních organizmů a poškozování jejich životních podmínek. Tyto připomínky byly vzaty plavebním úřadem na vědomí a provedené úpravy byly zahrnuty do Článku 2 přepracovaného návrhu opatření obecné povahy

Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu bez zákazu plavby plavidel se spalovacími motory.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě řece Moravě ve zdrži jezu Strž část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a provozování jetsurfů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy, na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a Obecního úřadu Bezměrov po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a provozování jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 4. května 2025.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 4. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 1119/PR/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Kroměříž a obec Bezměrov se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět