Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 40/2022

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava na vodní nádrži Orlík pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3242/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Vltavě, na vodní nádrži Orlík, při pravém břehu mezi ř. km 155,50 a ř. km 156,40 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 900 m a šířce 120 m až 190 m od pravého břehu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každoročně od 1. května do 30. října, každý den v době od 9:00 do 19:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude využívat v době od 11:00 do 14:00 hodin Sportovní klub Yacht a Ski, z.s., a od 14:00 do 17:00 hodin Tělocvičná jednota Sokol Blovice.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy, tj. v ř. km 155,50 a v ř. km 156,40 budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „od 1. 5. do 30. 10.,
  9–19 hod, max. 2 plavidla,
  11–14 hod SK Yacht a Ski, z.s.
  14–17 hod TJ Sokol Blovice“

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 900 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

  Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:

  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 155,50 ve vzdálenosti 60 m od pravého břehu,
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 155,50 ve vzdálenosti 120 m od pravého břehu,
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 155,60 ve vzdálenosti 170 m od pravého břehu,
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 155,80 ve vzdálenosti 190 m od pravého břehu,
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 156,00 ve vzdálenosti 190 m od pravého břehu,
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 156,20 ve vzdálenosti 150 m od pravého břehu,
  • bóje č. 7 bude osazena v ř. km 156,40 ve vzdálenosti 120 m od pravého břehu,
  • bóje č. 8 bude osazena v ř. km 156,40 ve vzdálenosti 60 m od pravého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 8 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Plavební znak bude umístěn na břehu v místě před stávajícím klubovým zařízením. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vyzdvižení balónu.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze dvě plavidla.
 5. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 6. Provozování vodního lyžování není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 7. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 8. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, které se nacházejí na plavidlech při provozování vodního lyžování a jsou neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 9. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 10. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 11. V provozní době vymezené plochy pro vodní lyžování je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 12. Při dosažení hladiny na kótě 346,0 m n. m. a nižší bude provoz vodního lyžování na vymezené vodní ploše zastaven.
 13. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěno v ř. km 156,40 plovoucí zařízení o rozměrech 3 m x 6 m v soukromém vlastnictví. Toto plovoucí zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše, umístěné na vodní cestě Vltavě, na vodní nádrži Orlík, při pravém břehu mezi ř. km 155,50 a ř. km 156,40, tvořená pásem vodní plochy o délce 900 m a šířce 120 m až 190 m od pravého břehu, dne 03.03.2022 v sídle obce Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik. Ústního jednání se rovněž zúčastnili zástupci Tělocvičné jednoty Sokol Blovice, se sídlem Tyršova 270, 336 01 Blovice, a Sportovního klubu Yacht a Ski, z.s., se sídlem V Olšinách 3140/108, 100 00 Praha 10. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Vltavě část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 08.03.2022 po dobu 15 dnů a na úřední desce obce Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov, od 14.03.2022 do 29.03.2022. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 5. května 2022.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. října 2026.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 4. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3242/PH/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Kovářov se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět