Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 43/2022

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 26. 4. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3373/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy) v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Velký Osek ř. km 911,68
od 21. 04. 2022

Článek 2
Organizace plavebního provozu

Plavební provoz přes plavební komoru Velký Osek je obnoven bez omezení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 21. dubna 2022 obnovila Státní plavební správa – pobočka Praha plavební provoz přes plavební komoru Velký Osek, který byl zastaven z důvodu poruchy řídícího a ovládacího systému plavební komory.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 35/2022

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 21. 4. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Č.j.: 3373/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět