Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 45/2022

kterým se vymezuje část vodní cesty přehradní nádrž Stráž pod Ralskem pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel – jetsurfů a jejich obdob, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1110/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na výše uvedené vodní cestě vodní plochu pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel – jetsurfů a jejich obdob, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen provádění akrobatických činností), která je v severozápadní části přehradní nádrže, a plošně pokrývá přibližně třetinu vodní plochy přehradní nádrže.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné každoročně každý den v období od 1. dubna do 31. října v době od 06:00 hodin do 21:00 hodin. Vymezená vodní plocha bude v době od 6:00 do 11:00 a od 13:00 do 21:00 hodin přednostně využívána Klubem vodního lyžování Stráž pod Ralskem z. s., se sídlem Liberec I-Staré Město, Budyšínská 1065/3, IČ 702 008 66 (dále KVL Stráž p. R.).
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ tak, aby linie hranice takto vyznačené plochy byla jednoznačně patrná. Bóje jsou válcového tvaru s výškou nad hladinou min. 0,45 m. K vyznačení vymezené plochy bude použito minimálně 8 bójí. Nejzápadněji umístěná bóje bude osazena přibližně ve vzdálenosti 160 m od přehradní hráze (rovnoběžně se západním břehem) a 40 m od západního břehu (WGS N 50.701995, WGS E 14.808257). Nejvýchodněji umístěná bóje bude osazena přibližně ve vzdálenosti 600 m od přehradní hráze (rovnoběžně se severním břehem) a 180 m od severního břehu (WGS N 50.701301, WGS E 14.815563).
 3. Na západním konci vymezené vodní plochy v místě zavázání přehradní hráze do západního břehu budou osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy (WGS N 50.703106, WGS E 14.807153). Na severním vrcholu vymezené vodní plochy v místě zavázání přehradní hráze do severního břehu budou osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“, se směrovou šipkou západní směrem, a E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami západním a východním směrem (WGS N 50.704264, WGS E 14.810143). Na východním konci vymezené vodní plochy bude osazen břehový signální znak E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy (WGS N 50.7028, WGS E 14.8169). Všechny signální znaky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z celé vymezené vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky nebo v jejich bezprostřední blízkosti na západním konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  Denně od 1. 4. do 31. 10., 6:00 –21:00 h
  6:00 – 11:00 h a 13:00 – 21:00 h KVL Stráž p. R.
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Akrobatické činnosti – pouze jetsurf, max. 2 plavidla.
  Nelze provozovat zároveň vodní lyžování a jetsurf.

  Výška písmen bude minimálně 8 cm.

  Hranice vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování nebo akrobatické činnosti v žádném případě překračovány.

 4. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn ve výši nejméně 4 m nad hladinou a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy.
 5. Ve vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 2 plavidla (jetsurfy) při provádění akrobatických činností. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Plavidla při souběžném provádění akrobatických činností musí od sebe dodržovat odstup minimálně 50 metrů.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy musí respektovat uzavřenou vodní plochu vymezenou břehovými signálními znaky E. 1 „Zákaz vplutí“ a žlutými bójemi.
 8. V rozmezí břehových signálních znaků E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“, tzn. podél přehradní hráze, je povolen provoz malých plavidel – jetsurfů a jejich obdob. Jedná se o „surfová prkna s motorovým pohonem“, tzv. jetsurfy, nebo o „surfová prkna s ponorným vztlakovým křídlem“, tzv. e-foily.
 9. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí být vybaveno vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 10. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 11. Uměle vytvořené překážky umístěné v části vymezené vodní plochy pouze pro vodní lyžování lze využít pouze se souhlasem KVL Stráž p. R.
 12. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby i účinnou přilbu.
 13. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 14. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 15. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 30. 10. 2026.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může Státní plavební správa opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a pro provádění akrobatických činností, a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Státní plavební správa dospěla k závěru, že ve výše uvedeném úseku přehradní nádrže Stráž pod Ralskem nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu  účelovou. Vymezení části vodní cesty časově a prostorově bezprostředně navazuje na provozování vymezené vodní plochy tak, jak byla vymezena a provozována dle opatření obecné povahy 23/2017 v období od 9. 5. 2017 do 31. 10. 2021. Provozování vodního lyžování probíhá v této části vodní cesty kontinuálně od poloviny sedmdesátých let minulého století. Státní plavební správa, vzhledem k bezproblémovému využívání a provozování zmíněné vymezené vodní plochy, vymezuje ve stejných provozních dobách a ve stejné lokalitě vodní plochu pro provozování vodního lyžování ve vleku za plavidlem a v její západní části vymezuje i prostor pro plutí malých plavidel – jetsurfů a jejich obdob, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě.

Na základě podnětu KVL Stráž p. R. ve věci provozování vodního lyžování, Státní plavební správa připravila a rozeslala 20. prosince 2021 předběžný Návrh opatření obecné povahy. Současně na den 19. ledna 2022 do místa vymezené vodní plochy pozvala k projednání dotčené orgány státní správy, a to zástupce Města Stráž pod Ralskem a Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, aby na místě společně projednali podmínky, týkající se provozování vodního lyžování a akrobatické činnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše. Dále byli pozváni zástupci správce vodní cesty Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, a zástupci KVL Stráž p. R.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání a obdržených písemných připomínek, jež se vztahují k provozování vodního lyžování nebo akrobatické činnosti, a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše byly zahrnuty do Článku 2 Návrhu opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy č. 11/2022, kterým se vymezuje uvedená část vodní cesty přehradní nádrž Stráž pod Ralskem, byl vyvěšen na úřední desce Města Stráž pod Ralskem dne 9. 3. 2022. Na úřední desce Státní plavební správy byl vyvěšen dne 8. 3. 2022. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu).

K návrhu byla dne 28. 3. 2022 podána písemná připomínka Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín, který ke znění návrhu vznesl požadavky:

Plavební úřad se obdrženou připomínkou před vydáním opatření obecné povahy zabýval a dospěl k závěru, že ji zcela akceptuje, a to v článku 2 bod 3., a v zákresu vymezené vodní plochy na Geoportále Státní plavební správy Vodní cesty ČR (viz příloha).

K návrhu byla dne 29. 3. 2022 podána písemná připomínka Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, který ke znění návrhu uvedl:

Plavební úřad se obdrženou připomínkou před vydáním opatření obecné povahy zabýval a dospěl k závěru, že akceptací obdržené připomínky, by došlo k zásadním průtahům ve vyřizované věci. Státní plavební správa postupuje v rámci požadavků zákona o vnitrozemské plavbě a ten neukládá povinnost v rámci těchto řízení pořizovat závazná stanoviska, a i proto je tato připomínka nevypořádatelná ve smyslu správního řádu. Dne 20. 12. 2021 byl do datové schránky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, zaslán předběžný Návrh opatření obecné povahy ve věci vymezení části vodní cesty Stráž pod Ralskem pro provozování vodního lyžování a pro plutí malých plavidel – jetsurfů. Součástí písemnosti byla žádost o vznesení eventuálních připomínek k přiloženému textu Návrhu před jeho zveřejněním, a to ve lhůtě do 31. ledna 2022. Na den 19. 1. 2022 bylo, s ohledem na tehdy platná opatření proti šíření koronaviru, svoláno jednání ve věci v  místě vymezené vodní plochy. Zástupci Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, se jednání dne 19. 1. 2022 nezúčastnili a nevznesli k zaslanému předběžnému Návrhu opatření obecné povahy do jeho zveřejnění žádnou připomínku.

Přehradní nádrž Stráž pod Ralskem se dle § 3 písm. a vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, považuje za vodní cestu účelovou. Ve smyslu § 3 zákona o vnitrozemské plavbě se jedná o vodní cestu sledovanou, na kterých je provozována pouze rekreační plavba a vodní doprava místního významu. Dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), dále jen vodní zákon, k užívání povrchových vod k plavbě a k odběru vody potřebné k provozu plavidel není třeba povolení vodoprávního úřadu. Dle odst. 5 téhož § je plavba plavidel se spalovacími motory zakázána na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně, na nádržích určených povolením nebo rozhodnutím vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 nebo podle předchozích předpisů pro chov ryb, nebo nejde-li o dopravně významné vodní cesty na vodních nádržích a vodních tocích, které stanoví Ministerstvo dopravy v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou. Současně je zde uvedeno, že povrchové vody lze užívat k plavbě jen tak, aby při tom nedošlo k ohrožení zájmů rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů, bezpečnosti osob a vodních děl, když rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě stanoví Ministerstvo dopravy v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou. Touto vyhláškou je vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, (dále jen vyhláška č. 46/2015). Vyhláška č. 46/2015 v § 2 odst. 4 uvádí, že povrchové vody, které se nachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, nebo přírodní památky, a jsou vodní cestou účelovou nebo nesledovanou vodní cestou, nelze užít pro činnosti provozované s plavidlem se spalovacím motorem na vymezené vodní ploše. Vodní cesta přehradní nádrž Stráž pod Ralskem leží mimo výše uvedená území.

Ve stanovené lhůtě nebyly k návrhu vzneseny žádné námitky ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a plavbu malých plavidel-jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 10. 5. 2022.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 31. 10. 2026

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 25. 4. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1110/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Stráž pod Ralskem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

Příloha

Náhled do Geoportálu Státní plavební správy, mapa Vodní cesty ČR, přehradní nádrž Stráž pod Ralskem, vymezená vodní plocha

© Státní plavební správa
Zpět