Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 48/2022

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 29. 4. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3708/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu odtěžení překážky v plavební dráze, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě

obnovuje ponory plavidel na 180 cm
na vodní cestě Vltava,
v dolním plavebním kanálu plavební komory Praha-Smíchov ř. km 53,31
od 26. 4. 2022

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Ponory plavidel ve výše uvedeném úseku vodní cesty jsou obnoveny.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem 150 21 Praha 5, Grafická 36, o odstranění plavební překážky (kamenných kvádrů z dolního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov v ř. km 53,31) rozhodla o obnovení maximálních ponorů plavidel v uvedené lokalitě.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Tímto opatřením obecné povahy se zároveň ruší opatření obecné povahy č. 33/2022 ze dne 12. 4. 2022.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26. 4. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3708/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět