Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 49/2022

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 29. 4. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3716/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Velký Osek ř. km 911,68
od 26.04.2022

Článek 2
Organizace plavebního provozu

Plavební provoz přes plavební komoru Velký Osek je obnoven bez omezení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, ze dne 26. dubna 2022 obnovila Státní plavební správa plavební provoz přes plavební komoru Velký Osek, který byl zastaven z důvodu poruchy řídícího a ovládacího systému plavební komory.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 46/2022

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26. 4. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3716/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět