Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 50/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 5. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3320/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 181,70–182,50 (v celé šíři toku),
ve dnech 30.04.2022 až 01.05.2022,
v době od 10:00 do 18:00 hodin dne 30.04.2022 a od 09:00 do 16:00 hodin dne 01.05.2022, opakovaně vždy na dobu maximálně 20 minut.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Během opakovaného zastavení průběžné plavby na dobu maximálně 20 minut bude v ř. km 181,70 ve středu plavební dráhy umístěno plavidlo se dvěma signálními znaky A.1f „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, které budou směřovat z plavidla šikmo k oběma břehům a budou ve velikosti minimálně 1 metr x 1 metr. Plavidlo nesoucí totožnou signalizaci bude po dobu zastavení průběžné plavby umístěno rovněž v ř. km 182,50.

Mezi jednotlivými zastaveními plavby bude zajištěna dostatečně dlouhá doba pro proplutí ostatních plavidel proplouvajících úsekem zastavené plavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti ze dne 21.03.2022 povolila žadateli VoMo Podolsko z.s., se sídlem 397 01 Písek, Pražská 220, IČ 22826114, pořádání soustředění reprezentace České republiky ve vodním motorismu ve dnech 30.04.2022 až 01.05.2022 na vodní cestě Vltava, nádrži vodního díla Orlík, v úseku ř. km 181,70–182,50, a rozhodla z důvodu zajištění bezpečného plavebního provozu o opakovaném krátkodobém zastavení plavby v místě pořádání akce.

Provoz rychlostních motorových člunů ohrožuje bezpečnost plavebního provozu, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena. Uvedeným úsekem je však možné po každém krátkodobém zastavení plavby bezpečně proplout a omezení plavby je tak přijatelné.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26. 4. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 3320/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět