Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 52/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 30. 4. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3870/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu nezbytné údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 53,31 (vjezd do dolního plavebního kanálu PK Praha-Smíchov)
až ř. km 52,20 (Šítkovský jez, vjezd do horního kanálu PK Praha-Smíchov)
dne 29.04.2022 od 07:00 hodin do 14:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 53,31 až 52,20 je v uvedeném čase plavba zastavena. Proplutí pravidelné linky Praha – Zoologická zahrada je umožněno.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa v důsledku provádění nezbytné opravy levobřežní zdi (odstranění následků plavební nehody) rozhodla o zastavení plavby vodní cestě Vltava v úseku ř. km 53,31 (vjezd do dolního plavebního kanálu PK Praha-Smíchov) až ř. km 52,20 (Šítkovský jez, vjezd do horního kanálu PK Praha-Smíchov) za účelem zajištění bezpečnosti plavebního provozu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 28. 4. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3870/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět