Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 53/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 7. 6. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3876/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu modernizace a údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz na vodní cestě

Vltava

plavební objekt termín úprava
Plavební kanál Troja – Podbaba k. km.0,6 až k. km.1,9 02.05.2022–27.05.2022 denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin Plavidla pouze s omezením do 7 m šířky. Širším plavidlům umožněno proplutí po dohodě minimálně 1 hodinu předem na tel. 606 685 214.
Plavební kanál Troja – Podbaba k. km.0,6 až k. km.1,9 06.06.2022–08.06.2022 denně od 7:00 hodin do 17:00 hodin Plavidla pouze s omezením do 7 m šířky. Širším plavidlům umožněno proplutí po dohodě minimálně 1 hodinu předem na tel. 606 685 214.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na plavebním kanále Troja – Podbaba je omezena. Možnost proplutí pro plavidla širší než 7,0 m je uvedena v článku 1.

 

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Ředitelství vodních cest ČR rozhodla Státní plavební správa, že plavba v úseku vodní cesty Vltava na plavebním kanále Troja – Podbaba je omezena z důvodu realizace projektu k zabezpečení podjezdných výšek v rámci stavby mostů přes plavební kanál Troja – Podbaba.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. 4. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3876/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět