Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 54/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 15. 5. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1486/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe (malá plavební komora Ústí nad Labem-Střekov),
v úseku ř. km 767,48,
ve dnech od 1. 5. 2022 do 15. 5. 2022.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov bude v uvedeném období probíhat velkou plavební komorou.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa – pobočka Děčín (dále jen SPS) obdržela dne 2. 5. 2022 žádost správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové (dále jen správce vodní cesty) o prodloužení termínu odstávky plavebního provozu přes malou plavební komoru Ústí nad Labem-Střekov stanoveného dle opatření obecné povahy 1/2022. Žádost o prodloužení byla podána s termínem do 15. 5. 2022, a to z důvodu pokračování opravy dolních vrat a obtoků plavební komory.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes malou plavební komoru bez provedení potřebných oprav by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 2. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1486/DC/22

Obdrží:

  • Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět