Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 56/2022

kterým se upravuje a zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 16. 5. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3289/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě

zastavuje plavební provoz

 1. na vodní cestě Vltava,

  v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most),
  dne 15. května 2022,
  v době od 19:30 do 20:00 hodin,

  na základě pokynů Státní plavební správy, která bude přítomna na místě.

 2. na vodní cestě Vltava,

  v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most),
  dne 15. května 2022,
  v době od 20:30 do 22:00 hodin,

  na základě pokynů Státní plavební správy, která bude přítomna na místě,

  a upravuje plavební provoz

 3. na vodní cestě Vltava,

  v úseku ř. km. 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most),
  dne 15. května 2022,
  v době od 11:00 do 23:00 hodin.

 

Článek 2
Organizace zastavení a úpravy plavebního provozu

 1. Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most), dne 15. května 2022, v době mezi 19:30 hod a 20:00 hod. Plavba bude zastavena na základě pokynů Státní plavební správy, která bude přítomna na místě.
 2. Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most), dne 15. května 2022, v době mezi 20:30 hod a 22:00 hod. Plavba bude zastavena na základě pokynů Státní plavební správy, která bude přítomna na místě.
 3. Průběžná plavba je upravena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most), dne 15. května 2022, v době od 11:00 hod do 23:00 hod osazením plovoucích signálních znaků – žlutých bójí – a tím vytvořením koridoru pro průběžnou plavbu podél levého břehu. V koridoru pro průběžnou plavbu je zakázané stání všech plavidel, předjíždění plavidel a provádění obratů.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti podané dne 30.03.2022 společností Pražské přívozy s.r.o., se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/4, IČ 24185051, o povolení akce na sledované vodní cestě, povolila konání kulturní akce „Svatojánské Navalis 2022“ na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 53,150 (Staroměstský jez) až ř. km 52,700 (Mánesův most), ve dnech 11. až 17. května 2022 a z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu rozhodla o úpravě a zastavení plavby v místě konání.

Z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků kulturní akce Státní plavební správa opakovaně zastavuje plavební provoz dotčeným úsekem vodní cesty Vltava na nezbytně dlouhou dobu v rozmezí 19:30 hod až 20:00 hod a 20:30 hod až 22:00 hod dne 15. května 2022. V prostoru ve směru po i proti proudu je dostatečný prostor pro vyvázání plavidel, případně jejich manévrování po dobu zastavení plavby.

Z důvodu větší kumulace plavidel v prostoru v době pořádání kulturní akce a z důvodu vysoké intenzity plavebního provozu průběžné plavby Státní plavební správa oddělila pomocí plovoucích signálních znaků – žlutých bójí – prostor pro průběžnou plavbu a konání vlastní kulturní akce.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

 

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 5. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3289/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět