Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 60/2022

kterým se vymezuje část vodní cesty (vodní plocha Barbora) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vymezená vodní plocha)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1389/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní ploše Barbora část vodní cesty, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování). Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování (dále vymezená vodní plocha) má přibližně tvar obdélníku. Severní hranice vymezené vodní plochy se nachází u zúžené části v severní části vodní plochy Barbora. Jihovýchodní hranice vymezené vodní plochy, která probíhá přibližně středem vodní plochy Barbora, je vzdálena minimálně 30 m směrem na severozápad od hranice katastrů Města Hrob a Obce Jeníkov. Vzdálenost vymezené vodní plochy od břehu v ostatní části vodní plochy Barbora nesmí být menší než 25 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v období od 1. června do 30. září v době od 08:00 hodin do 18:00 hodin. Vymezená vodní plocha bude v době od 11:00 do 18:00 hodin přednostně využívána TJ Baník Most – vodní lyžování, se sídlem Průjezdná 1951/6, Most, IČ 689 833 87.
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ tak, aby linie hranic takto vyznačené plochy byly jednoznačně patrné. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. K vyznačení vymezené plochy bude použito minimálně 19 bójí, severní bóje budou umístěny v souřadnicích x-781739,201, y-974591,846 a x-781769,348, y-974676,234. Jižní bóje budou umístěny v souřadnicích x-781534,728, y-974922,218 a x-781590,607, y-975011,034 a x-781652,363, y-975077,347. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování vodního lyžování v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na západním břehu osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Břehové signální znaky budou umístěny v souřadnicích x-781844,28, y-974553,48 a x-781734,75, y-975173,14. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou bílé barvy a budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky nebo v jejich bezprostřední blízkosti budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  Denně od 1. června do 30. září, od 8-18 h
  11-18 h pro Baník Most-vodní lyžování
  Max. 1 plavidlo.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn v takové výši (nejméně 4 m nad hladinou), aby signalizoval provozování vodního lyžování všem ostatním účastníkům plavebního provozu.
 5. Na takto vymezené vodní ploše smí být vodní lyžování provozováno ve stejnou dobu vždy jen jedním plavidlem.
 6. Plavba plavidel mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu nebo z míst nástupu lyžaře, musí probíhat bez vlečení vodního lyžaře.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 9. Provozování vodního lyžování není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení plaveb tyto překážky odstranit z vodní plochy.
 11. Všichni vodní lyžaři, a dále osoby na plavidlech neznalí plavání musí mít na sobě záchrannou vestu.
 12. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provozování vodního lyžování nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 13. Při provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 14. V provozní době je ve vymezené vodní ploše zakázáno koupání, potápění a rybolov.
 15. Provozování vodního lyžování se povoluje do 30. 9. 2026.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa (dále SPS) provedla vyhodnocení provozu předmětné vymezené vodní plochy tak, jak byla vymezena a provozována dle opatření obecné povahy 31/2017 v období od 3. 6. 2017 do 30. 9. 2021. SPS vzhledem k bezproblémovému využívání a provozování zmíněné vymezené vodní plochy, opakovaně vymezuje na vodní ploše Barbora vodní plochu pro provozování vodního lyžování v severní části této vodní plochy. Plocha je oproti opatření obecné povahy 31/2017 zkrácena v severní části a zároveň byla na základě stanoviska Města Hrob během předběžného projednání Návrhu opatření obecné povahy (dále jen návrh) zkrácena provozní doba pro provozování vodního lyžování oproti uvedenému opatření 31/2017. V uvedeném úseku vodní plochy Barbora nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a stanovené podmínky nejsou v rozporu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod. V souladu s § 30a zákona o vnitrozemské plavbě se vodní plocha vymezuje na dobu 5 let.

Návrh, kterým se vymezuje uvedená část vodní cesty vodní plocha Barbora, byl vyvěšen na úřední desce Města Hrob dne 28. 3. 2022. Na úřední desce Státní plavební správy byl Návrh opatření obecné povahy vyvěšen pod č. 14/2022 dne 25. 3. 2022 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila výše uvedenou část vodní cesty vodní plocha Barbora pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 21. 5. 2022.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 9. 2026.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 6. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1389/DC/22

Obdrží:

Město Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Hrob se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět