Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 67/2022

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (vodní nádrž Orlík) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4388/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Vltavě na vodní nádrži Orlík, při pravém břehu mezi ř. km 182,72 a ř. km 183,72 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 1000 m a šířce max. 100 m od pravého břehu, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každoročně od 1. května do 30. září, každý den v době od 9:00 do 19:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude v době od 12:00 do 17:00 hodin ve středu, sobotu a neděli využívat TJ OTAVA – vodní motorismus, z.s.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy, tj. v ř. km 182,72 a ř. km 183,72 budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  od 1. 5. do 30. 9.,
  9–19 hod., max. 2 plavidla,
  st, so a ne 12–17 hod TJ OTAVA – vodní motorismus, z.s.

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 1000 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

  Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:

   • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 182,72 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu
   • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 182,72 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
   • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 182,90 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
   • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 183,10 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu
   • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 183,30 ve vzdálenosti 60 m od pravého břehu
   • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 183,50 ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu
   • bóje č. 7 bude osazena v ř. km 183,72 ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu
   • bóje č. 8 bude osazena v ř. km 183,72 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu

  Celkem bude umístěno 8 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na pravém břehu v ř. km 182,72. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vyzdvižení balónu.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze dvě plavidla.
  Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 5. Provozování vodního lyžování není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 6. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 7. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 9. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 10. V provozní době vymezené plochy pro vodní lyžování je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 11. Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 32/2017, vydané pod čj. 3153/PH/17.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování vodního lyžování na vymezené vodní ploše, umístěné na vodní cestě Vltava, na vodní nádrži Orlík, při pravém břehu mezi ř. km 182,72 a ř. km 183,72, která je tvořena pásem vodní plochy o délce 1000 m a šířce max. 100 m od pravého břehu, dne 17.03.2022 v sídle obce Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik. Ústního jednání se rovněž zúčastnili zástupci TJ OTAVA – vodní motorismus, z.s. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy. Jedná se o stávající vymezenou vodní plochu, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 32/2017 s platností do 06.06.2022. Vzhledem k tomu, že dosavadní provoz této vymezené vodní plochy probíhal bez problémů, bylo projednáno prodloužení provozu vymezené vodní plochy se stávajícími parametry dráhy na dobu do 30. září 2026.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Vltavě část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 04.04.2022 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 25. května 2022.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září 2026.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 10. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4388/PH/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obce Olešná a Podolí I se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět