Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 69/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 29. 5. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1722/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 767,48 (velká plavební komora Ústí nad Labem-Střekov mimo provoz),
ve dnech od 23. 5. 2022 do 29. 5. 2022.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

V uvedeném období bude plavba přes zdymadlo Ústí nad Labem-Střekov probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 165 x 13 m. Podjezdná výška malé plavební komory při maximální plavební hladině (vodní stav 540 cm na řídícím vodočtu Ústí nad Labem) činí 2,94 m.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 12. 5. 2022 podal správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty), žádost o odstavení velké plavební komory zdymadla Ústí nad Labem-Střekov v ř. km 768,48 mimo plavební provoz v období od 23. 5. 2022 do 29. 5. 2022 z důvodu provedení průzkumných jádrových vrtů a vodních tlakových zkoušek v ploše kamenné zdi VPK VD Střekov „VD Střekov, oprava levé zdi VPK–pokusná injektáž zdiva na zkušebním injektážním poli“.

Z uvedeného důvodu v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel bez provedení nutné údržby by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1722/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět