Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 71/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 29. 5. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1801/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (pořádání jachetních závodů), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

ve vodní ploše vymezené opatřením obecné povahy Státní plavební správy 22/2022 mezi ř. km 810,42 až ř. km 811,04 u Roudnice nad Labem (dále jen vymezená vodní plocha)

ve dnech 28. 5. 2022 a 29. 5. 2022,

vždy v době od 10:00 do 19:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Pořadatel akce vhodným způsobem zajistí, aby do uvedené vymezené vodní plochy nevplula plavidla, která se neúčastní akce.
  2. Pořadatel akce není oprávněn omezit plavbu plavidel plujících mimo vymezenou vodní plochu v uvedeném úseku řeky Labe.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti spolku YCR – Jachting Roudnice nad Labem, z. s., se sídlem Vědomice 418, IČO: 00557048, pořádání akce na sledované vodní cestě Labe (jachetní závody „Cena Roudnice“ v úseku mezi ř. km 810,00 až 814,00). Tato akce se bude konat ve dnech 28. 5. 2022 a 29. 5. 2022 vždy v době od 10:00 hodin do 19:00 hodin mj. i ve výše uvedené vymezené vodní ploše v ř. km 810,42 až 811,04. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše, tak jak je uvedeno v Článku 1.

 

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 18. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1801/DC/22

© Státní plavební správa
Zpět