Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 75/2022

kterým se na vodní cestě rybník Oleksovice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1899/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě rybník Oleksovice a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 750 m a šířce cca 200 m, k provozování vodního lyžování.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 7:00 hod. do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 07:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 19:00 hodin každý den využívat TJ Delfín Oleksovice z.s.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu a 25 m od jihovýchodní hráze vodního díla,
  • bóje č. 2 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od levého břehu a 25 m od jihovýchodní hráze vodního díla,
  • bóje č. 3 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu a 150 m od nejsevernější části vodního díla (od místa vtoku říčky
  • Skaličky),
  • bóje č. 4 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od levého břehu a od břehu nacházejícího se na sever od ní bude vzdálena cca 200 m.

  Celkem budou umístěny 4 bóje. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,35 m a výšce nad hladinou min. 0,35 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „max. 1 plavidlo, od 1. 4. do 31. 10., 7‑12 hod. a 13–19 hod. TJ Delfín Oleksovice z.s.“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Všechny znaky (4 ks) budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu v prostoru areálu TJ Delfín Oleksovice z.s. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně maximálně 1 plavidlo.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 9. S ohledem na provozování produkčního chovu ryb je každý uživatel plavební dráhy povinen bezvýhradně respektovat a strpět, neprodlené přerušení své činnosti z důvodu, provedení úkonu krmení rybí obsádky z lodě (jakož i další hospodářské zásahy) obsluhované pracovníky Rybářství Pohořelice a.s.. Po ukončení krmení rybí obsádky je možno pokračovat v přerušené sportovní činnosti.
 10. Provozování produkčního chovu ryb je nadřazeno provozování vodního lyžování na vodní cestě  rybník Oleksovice. Za případné výluky v provozování vodního lyžování není možno žádat jakoukoliv kompenzaci či újmu.
 11. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 12. Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 79/2017, vydané pod č. j. 3311/PR/17.

Článek 3
Odůvodnění

Podle ustanovení § 30a odst. 1 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Z důvodu neuspokojivé epidemiologické situace (nákaza covid-19) a s tím souvisejících opatření a omezení, Státní plavební správa upustila od ústního projednání návrhu vymezené vodní plochy pro vodní lyžování. Jako náhradní řešení vzniklé situace byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu zaslán návrh předběžného text opatření obecné povahy před jeho zveřejněním postupem dle téhož ustanovení správního řádu k vyjádření obcím, na jejichž katastrálním území se vymezená část vodní plochy nachází, dotčeným orgánům státní správy. Pro vznesení eventuálních připomínek k předloženému předběžnému textu návrhu opatření obecné povahy byla stanovena lhůta 15 dnů od obdržení rozeslaného materiálu.

K předmětnému návrhu opatření obecné povahy Státní plavební správa obdržela od Rybářství Pohořelice a.s. připomínky. Tyto připomínky byly vzaty plavebním úřadem na vědomí a provedené úpravy byly zahrnuty do Článku 2 přepracovaného návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty rybník Oleksovice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě rybník Oleksovice provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy, na úřední desce Městyse Oleksovice po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s ustanovením § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 1. června 2027.

Článek 6
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1899/PR/22

Obdrží:

K vyvěšení na úřední desku

Městys Oleksovice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět