Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 76/2022

kterým se vymezuje část vodní cesty Labe pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5079/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Labe, pravý břeh, podél ostrova v ř. km 843,60 až ř. km 844,00 v k. ú. Kly a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 60 m, k provozování vodního lyžování.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každoročně od 1. května do 30. září, každý den v době od 9:00 do 19:00 hodin.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na začátku a na konci vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, doplněné dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  max. 1 plavidlo,
  od 1. 5. do 30. 9., 9–19 hod.

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

  Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:

  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 843,60 ve vzdálenosti cca 30 m od pravého břehu,
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 843,60 ve vzdálenosti cca 60 m od pravého břehu,
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 843,725 ve vzdálenosti cca 60 m od pravého břehu,
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 843,85 ve vzdálenosti cca 60 m od pravého břehu,
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 843,90 ve vzdálenosti cca 60 m od pravého břehu (bóje bude umístěna před konstrukci starého jezu),
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 843,95 ve vzdálenosti cca 60 m od pravého břehu,
  • bóje č. 7 bude osazena v ř. km 844,00 ve vzdálenosti 60 m od pravého břehu,
  • bóje č. 8 bude osazena v ř. km 844,00 ve vzdálenosti 30 m od pravého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 8 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, který upozorňuje ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Žlutý balón bude vždy umístěn na pravobřežním pilíři starého jezu (u ostrova), který je reflexně označen v ř. km 843,90. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vyzdvižení balónu.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat pouze jedno plavidlo.
 5. Při dosažení průtoku 100 m3/s a vyšším v profilu vodočtu Kostelec nad Labem bude provoz vodního lyžování na vymezené vodní ploše zastaven.
 6. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 7. Provozování vodního lyžování není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 8. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 9. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 10. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 11. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 12. V provozní době vymezené plochy pro vodní lyžování je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 13. Upozornění: Vymezená vodní plocha se nachází v nadjezí jezu Obříství a v lokalitě starého jezu. Z těchto důvodů je nutné v blízkosti jezu a staré konstrukce zachovávat zvýšenou opatrnost a tomuto přizpůsobit činnost ve vymezené ploše. S ohledem na průtoky, v závislosti na převádění vody přes jez, je nutné počítat se zvýšeným prouděním v jeho blízkosti.
 14. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu do 30.09.2023 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše, umístěné na vodní cestě Labe, pravý břeh, podél ostrova v ř. km 843,60 až ř. km 844,00 v k. ú. Kly, tvořené pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 60 m, dne 05.04.2022 v sídle obce Kly, Záboří 375, 277 41 Kly, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty Povodí Labe, státní podnik. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Labe část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce obce Kly dne 13.04.2022 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 7. června 2022.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září 2023.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 23. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 5079/PH/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Kly, Záboří 375, 277 41 Kly, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět