Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 80/2022

kterým se vymezuje část písníku Křenek pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5460/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na jezeře Křenek v k. ú. Křenek a v k. ú Ovčáry u Dřís, a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 750 m a šířce 90 m až 130 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každoročně od 1. dubna do 30. října, každý den v době od 8:00 do 20:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude využívat v době od 8:00 do 13:00 hodin spolek WATER SKI CLUB Neratovice, z.s., a v době od 15:00 do 20:00 hodin Tělovýchovná jednota Neratovice z.s.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na severozápadním a jihovýchodním břehu takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „od 1. 4. do 30. 10.,
  8–20 hod., max. 1 plavidlo,
  8–13 hod WATER SKI CLUB Neratovice, z.s.,
  15–20 hod Tělovýchovná jednota Neratovice z.s.“

   

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy s číselným údajem o délce dráhy v metrech v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Celkem bude umístěno 7 znaků.

  Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 180 m souběžně se severozápadním břehem a dále při jihovýchodním břehu ve vzdálenosti od sebe 60 m až 150 m. Na obou koncích vymezené vodní plochy budou další dvě ukončovací bóje. Celkem bude umístěno 15 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou, upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na severozápadním břehu na věži rozhodčích. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vyzdvižení balónu do předepsané výšky.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat pouze jedno plavidlo.
 5. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 6. Provozování vodního lyžování není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 7. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 9. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 10. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěn skokanský můstek o rozměrech 4,20 m x 8,0 m. Tato zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu jeho vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná závodní slalomová dráha a skokanská dráha není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

 

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše, která je umístěna na Křeneckém jezeře v k. ú. Křenek a v k. ú Ovčáry u Dřís, a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 750 m a šířce 90 m až 130 m, dne 13.04.2022 v sídle v sídle obce Křenek, 277 14 Křenek čp. 23, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty. Ústního jednání se rovněž zúčastnili zástupci WATER SKI CLUB Neratovice, z.s., se sídlem 277 14 Křenek 119, a Tělovýchovné jednoty Neratovice z.s., se sídlem kpt. Jaroše 233/26, 277 11 Neratovice. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na jezeře Křenek nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na jezeře Křenek část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 20.04.2022 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě byla vznesena připomínka Českého rybářského svazu, z. s., MO Kostelec nad Labem, které bylo vyhověno. Dále bylo doručeno vyjádření obce Ovčáry ve věci řešení dopadů provozu vymezené vodní plochy na erozi břehů. V předchozím opatření obecné povahy č. 38/2017 vymezujícím tuto vodní plochu, nebyla tato problematika řešena. Na základě projednání byl v novém návrhu problém eroze břehu zahrnut do organizace plavebního provozu, konkrétně v podmínce č. 9. Obcí Ovčáry je podmíněno vydání nového opatření obecné povahy, jímž se stanoví vymezená vodní plocha pro vodní lyžování, zpracováním projektu řešícím minimalizaci negativních dopadů na erozi břehů a s jasným určením subjektu zodpovědným za jeho realizaci. S ohledem na časovou náročnost zpracování této dokumentace, pro kterou je třeba doložit i vliv vlastního provozu na erozi břehů, bylo přistoupeno ke zkrácení provozní doby vymezené vodní plochy pro vodní lyžování na jeden rok. Na základě vyhodnocení dopadů provozu vodního lyžování ve vymezené vodní ploše v části jezera Křenek a zpracování dokumentace, která určí příslušné opatření, bude možné nové projednání stávající vymezené vodní plochy. Vyjádření obce Ovčáry bylo s ohledem na výše uvedené zohledněno a je podmínkou následného provozu vymezené vodní plochy.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 14. června 2022.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. října 2022.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 5460/PH/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Křenek a obec Ovčáry se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět