Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 81/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 5. 6. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2069/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (závody neevidovaných plavidel), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě vodní plocha Matylda,
ve vymezené vodní ploše vymezené dle opatření obecné povahy 14/2021,
dne 4. 6. 2022,
v době od 09:00 do 13:00 hodin.

na vodní cestě vodní plocha Matylda
ve východní části vymezené vodní plochy (pás o šířce 300 m od východní hranice vymezené vodní plochy) dle opatření obecné povahy 14/2021,
ve dnech 3. 6. a 5. 6. 2022,
v době od 09:00 do 13:00 hodin
dne 4. 6. 2022,
v době od 14:00 do 21:00 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Dne 4. 6. 2022 v době od 9:00 do 13:00 hodin bude úsek zastavené plavby v celé vymezené vodní ploše označen na levém břehu u sjezdu do vody signálním znakem „Zákaz proplutí“ (znak A.1 v příloze č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu). U tohoto signálního znaku a u hlavního vjezdu do rekreačního areálu u vodní plochy Matylda bude přítomna hlídka, která bude ve spojení s pořadatelem akce a bude dávat informace vůdcům plavidel.
  2. Dne 3. 6. 2022 v době od 9:00 do 13:00 hodin, dne 4. 6. 2022 v době od 14:00 do 21:00 hodin a dne 5. 6. 2022 v době od 9:00 do 13:00 hodin bude úsek zastavené plavby ve východní části vymezené vodní plochy označen na každé návodní straně signálním znakem „Zákaz proplutí“ a vyznačen žlutými bójemi tak, aby linie vyznačené vodní plochy pro povolenou akci byly jednoznačně patrné.
  3. Po dobu výše uvedeného zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše Matylda zajistí pořadatel povolené akce hlídky na doprovodných plavidlech vybavené megafonem nebo jiným akustickým zařízením. Tyto hlídky budou zajišťovat, aby v době konání povolené akce nebyl možný přístup koupajících se osob do vymezené vodní plochy, a aby do této plochy nevplula plavidla, která se neúčastní akce. Doprovodná plavidla s vlastním strojním pohonem nesmí plout do míst určených pro koupání.
  4. Pořadatel povolené akce není oprávněn omezit plavbu ostatních plavidel plujících mimo vymezenou vodní plochu na vodní cestě vodní plocha Matylda.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti pořadatele – Junák – český skaut, okres Most, z. s. se sídlem Most, Slovenského národního povstání 1191, IČO 622 089 26, povolila pořádání akce na sledované vodní cestě vodní plocha Matylda (závody neevidovaných plavidel Navigamus 2022) ve vymezené vodní ploše dle opatření obecné povahy 14/2021. Tato akce se bude konat ve dnech 3. 6. až 5. 6. 2022. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě dojde ve vymezené vodní ploše k zastavení plavebního provozu plavidel, která se neúčastní akce.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 5. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2069/DC/22

© Státní plavební správa
Zpět