Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 83/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 12. 6. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2074/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (pořádání cvičení IZS), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 792,05 až 792,15 (Litoměřice),
dne 11. 6. 2022,
v době od 16:00 do 23:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

  1. V úseku povoleného stání na pravém břehu Labe v Litoměřicích (ř. km 792,05 až 792,15) bude po celou dobu konání akce zákaz stání plavidel. Pořadatel akce je povinen zajistit zakrytí stávajících břehových plavebních znaků E.5 „Povolené stání“ a po skončení akce tyto znaky opět odkrýt.
  2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s  akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.

Článek 3
Odůvodnění

Z důvodu pořádání cvičení IZS požádalo Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Kloknerova 2295/26, Praha 414, o umožnění krátkodobého omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe v Litoměřicích. V rámci tohoto cvičení dojde v uvedeném úseku vodní cesty v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě k omezení plavebního provozu dne 11. 6. 2022 v době od 16:00 do 23:00 hodin, a to tím, že bude zakázáno stání plavidel v ř. km 792,05 až ř. km 792,15.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 1. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2074/DC/22

© Státní plavební správa
Zpět