Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 84/2022

kterým se vymezuje část písníku Mělice pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5318/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na písníku Mělice v lokalitě „západ“ na pozemku parc. č. 410/4 v k. ú. Lohenice a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 600 m a šířce 90 m (západ) až 180 m (východ).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každoročně od 1. dubna do 30. listopadu, každý den v době od 8:00 do 20:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude využívat v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 20:00 hodin SK SKI Přelouč, z.s.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na obou delších stranách takto vymezené vodní plochy budou na břehu cca v polovině délky vymezené vodní plochy osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „od 1. 4. do 30. 11., 8–20 hod., max. 1 plavidlo;
  8–11 hod. a 13–20 hod. SK SKI Přelouč, z.s.“

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 300 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

  Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“.

  Na severní straně vymezené vodní plochy budou umístěny celkem 4 bóje ve vzdálenosti od sebe 200 m souběžně s ostrovem protáhlého tvaru.

  Protilehlá (jižní) strana vymezené vodní plochy bude rovnoběžná s jižním břehem a bude vyznačena celkem 6 bójemi. Vzdálenost bójí od zmíněného břehu bude 20 m až 70 m. V úseku od břehu poloostrova na východě bude umístěno 5 bójí ve vzdálenosti od sebe 100 m, šestá bóje bude po 200 m takto vymezenou plochu uzavírat.

  Celkem bude umístěno 10 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu přilehlého poloostrova ve východní části písníku před klubovým zařízením. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat pouze jedno plavidlo.
 5. Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.
 6. Provozování vodního lyžování není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 7. Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 8. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 9. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k narušení rozmnožování a hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 10. V provozní době vymezené plochy pro vodní lyžování je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb a jejich přikrmování.
 11. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěno plovoucí zařízení – skokanský můstek – o rozměrech 7 m x 3 m, který je v majetku SK SKI Přelouč, z.s. Toto zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu jeho vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti. Rovněž tak stávající vybójkovaná závodní slalomová, skoková a figurální dráha s konstrukcí pod vodou není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

V předmětné lokalitě byla vymezena vodní plocha pro vodní lyžování, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 36/2017 s platností do 15.06.2022.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozování vodního lyžování na vymezené vodní ploše, umístěné na písníku Mělice v lokalitě „západ“ na pozemku parc. č. 410/4 v k. ú. Lohenice, tvořené pásem vodní plochy o délce cca 600 m a šířce 90 m (západ) až 180 m (východ), dne 12.04.2022 v sídle města Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty. Ústního jednání se rovněž zúčastnil zástupce SK SKI Přelouč, z.s., se sídlem Na Okrajích 37, 530 02 Pardubice. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na písníku Mělice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na písníku Mělice část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 20.04.2022 po dobu 15 dnů a na úřední desce Města Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, od 02.05.2022 do 18.05.2022. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě byla vznesena připomínka SK SKI Přelouč, z.s., ohledně doplnění stávající vybójkované závodní slalomové skokové a figurální dráhy s konstrukcí pod vodou, která není určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností. Tato připomínka byla zapracována do bodu 11.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 17. června 2022.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. listopadu 2026.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 2. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 5318/PH/22

Obdrží

Dotčený orgán státní správy

Městský úřad Přelouč, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

K vyvěšení na úřední desku

Město Přelouč se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět