Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 90/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 4. 7. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2095/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu konání povolené veřejné akce 6. ročník Extrémního závodu Geroy na sledované vodní cestě řece Bečvě, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řece Bečvě
v prostoru lokality obce Kozlovice po Tyršův most v Přerově,

ode dne 01. 07. 2022,
v době od 09:00 hodin,

do dne 03. 07. 2022,
v době do 12:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je zastavena na vodní cestě řece Bečvě, ř. km. 12,650 – 15,461, lokalita obce Kozlovice po Tyršův most v Přerově ve dnech 01. 07. 2022 v době od 09:00 hodin do 03. 07. 2022 do 12:00 hodin, v uvedenou dobu je zastaven veškerý plavební provoz.

Úsek od ř. km 12,700 (souřadnice GPS 49.4574353N, 17.4488117E – ulice nábřeží Františka Venclovského, souřadnice GPS 49.4568389N, 17.4491200E – ulice Protifašistických bojovníků) po ř. km 13,000 (souřadnice GPS 49.4571483N, 17.4528858E – ulice nábřeží Františka Venclovského, souřadnice GPS 49.4566586N, 17.4527114E – ulice U Bečvy) bude na obou březích vyznačen signálními břehovými znaky A. 1f „Zákaz proplutí“ velikosti 1.0 m x 1.0 m dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Zastavení plavby bude zajištěno ze strany pořadatele řádně poučenými osobami.

 

Článek 3
Odůvodnění

Spolek KSK Limit z.s., se sídlem U Tenisu 1, 750 02 Přerov, požádal o povolení pořádání akce na sledované vodní cestě řece Bečvě v oblasti od obce Kozlovice po Tyršův most v Přerově. Jedná se o 6. ročník Extrémního závodu Geroy, jehož účelem je zaměření na adrenalinový zážitek a zviditelnění Statutárního města Přerova jako garanta podporujícího sportovní akce určené jak místní veřejnosti, tak zájemcům z širokého okolí.

Podmínky pro pořádání akce stanovila Státní plavební správa s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu v místě pořádání akce v souladu se zněním zákona o vnitrozemské plavbě a vyhlášky 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu. Vzhledem k okolnostem akce se Státní plavební správa rozhodla k úpravě plavebního provozu, tak jak je uvedeno v bodě 1.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 2095/PR/22

 

Obdrží:

Navrhovatel:

  • SK Limit, z.s., U Tenisu 851/1, 750 02 Přerov

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 75002 Přerov
  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice
© Státní plavební správa
Zpět