Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 91/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 7. 7. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2623/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS 2022 v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská,
v úseku od ř. km. 56,200 po ř. km 59,000

dne 25. 06. 2022,
v době od 21:00 do 24:00 hodin

dne 29. 06. 2022,
v době od 21:00 do 24:00 hodin

dne 02. 07. 2022,
v době od 21:00 do 24:00 hodin

dne 06. 07. 2022,
v době od 21:00 do 24:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je zastavena na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská ve dnech 25. 06. 2022, 29. 06. 2022, 02. 07. 2022 a 06. 07. 2022 v době od 21:00 do 24:00 hod. v daných dnech. Zastavení provozu se netýká velkých plavidel osobní lodní dopravy Dopravního podniku města Brna a.s.

Článek 3
Odůvodnění

Společnost SNIP & Co, reklamní společnost, spol. s r.o., se sídlem Špitálka 41, 660 18 Brno, požádala dne 28. 02. 2022 o povolení pořádání přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENESIS 2022 ve dnech 25. 06. 2022, 29. 06. 2022, 02. 07. 2022 a 06. 07. 2022 v době od 21:00 do 24:00 hod. v daných dnech na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská.

Podle ustanovení § 22a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu zastavit plavební provoz.

Státní plavební správa projednala dne 02. 03. 2022 v sídle Státní plavební správy pobočky Přerov návrh opatření obecné povahy ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská po dobu akce přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENESIS 2022 a doprovodného programu. Bylo projednáno, že součástí bezpečnostního opatření, které slouží k zabezpečení plavebního provozu, jsou mj. i plavidla osobní lodní dopravy Dopravního podniku města Brna a.s. Tato plavidla osobní lodní dopravy Dopravního podniku města Brna a.s. jsou proto spolu s plavidly integrovaného záchranného systému a Státní plavební správy vyjmuta ze zákazu plavby v uvedené dny a v uvedenou dobu.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě přehradní nádrž Brněnská, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 04. 03. 2022, a dále na úřední desce Magistrátu města Brna dne 04. 03. 2022 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě neobdržela Státní plavební správa žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 2623/PR/22

© Státní plavební správa
Zpět