Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 93/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 18. 6. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4248/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 239,80 až ř. km 240,00,
ve dnech 17.–18. června 2022,
v době od 09:00 do 18:00 hodin

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavba v dotčeném úseku vodní cesty bude krátkodobě opakovaně zastavena v úseku ř. km 239,80 až ř. km 240,00 v době od 09:00 do 18:00 hodin osazením signálního znaku A.1f „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka o rozměrech 1 m x 1 m, který bude osazen na obou březích, na začátku i konci uvedeného úseku, nebo na plavidlech zakotvených na vodní cestě vždy po dobu zastavení plavby.

Za snížené viditelnosti musí být vlajka nahrazena signálním znakem A.1c v provedení obyčejné světlo červené barvy. Signální znaky budou umístěné minimálně 2 m nad terénem nebo vodní hladinou.

Mezi jednotlivými zastaveními plavby vždy nejpozději po 30 minutách bude úsekem vodní cesty uvedeným v článku 1 umožněno proplutí plavidel.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti společnosti CB Dragons, z.s., se sídlem 370 05 České Budějovice, Prachatická 1196/19, IČ 07814836, povolila pořádání závodů dračích lodí na vodní cestě Vltava v úseku říčního km 239,80–240,00 ve dnech 17. a 18. 6. 2022 v době od 09:00 do 18:00 hodin a z důvodu zajištění bezpečnosti rozhodla o zastavení plavby v místě konání.

Plavební provoz na vodní cestě by mohl ohrozit bezpečnost účastníků sportovní akce, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 10. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4248/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět