Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 95/2022

kterým se upravuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2271/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Ohře, v úseku pod železničním mostem Žatec (pod soutokem Ohře s pravobřežním přítokem Liboc – most přechází tok Ohře cca v říčním km.91,0)
ve dnech od 5. 7. 2022 do 15. 11. 2022.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

  1. Úsek zastavené plavby bude na obou březích nad i pod mostem vyznačen břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
  2. Na vodní hladině mezi těmito břehovými znaky budou umístěny uzávěrové bóje žluté barvy.
  3. Ve dnech, kdy plavba profilem mostu bude umožněna, bude dočasně zakryto břehové plavební značení instalované pro potřeby stavby a z vodní hladiny budou odstraněny žluté uzávěrové bóje.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti SMP CZ, a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČO: 27195147, z důvodu stavebních prací v rámci rekonstrukce železničního mostu v Žatci (dále jen stavba), upravuje ve výše uvedených dnech plavební provoz na vodní cestě Ohře. V uvedeném období bude v profilu stavby docházet ke střídavému zastavování plavebního provozu. Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty bez provedené úpravy plavebního provozu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

 

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2271/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Žatec se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět