Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 96/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 19. 6. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2404/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (pořádání rychlostních závodů sportovních motorových člunů v úseku ř. km 810,4 až 811,5), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě krátkodobě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe v úseku ř. km 810,4 až 811,5 (Roudnice nad Labem)
dne 18. 6. 2022
v době od 09:30 do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Úsek zastavené plavby bude v dostatečné vzdálenosti před výše uvedenými říčními kilometry 810,4 a 811,5 označen signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
  2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
  3. Plavba bude zastavována vždy maximálně na dobu 30 minut (doba jedné rozjížďky).
  4. Pořadatel akce bude ve spojení s plavebními komorami Roudnice nad Labem a Štětí. V případě nahlášené plavby proplavovaných plavidel, která nejsou malými, je pořadatel povinen zajistit umožnění plavby, a to úpravou časů rozjížděk. V případě, kdy plavba plavidel nebude nahlášena z uvedených plavebních komor, je pořadatel akce oprávněn dokončit rozjížďku, a po jejím ukončení umožnit plavidlům proplutí.
 

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 2363/DC/22 povolila na základě žádosti podané společností Im-marine s. r. o., se sídlem Roudnice nad Labem, Sladkovského 430, IČO: 27437876, pořádání akce na sledované vodní cestě Labe – 10. ročník závodů sportovních lodí „Roudnický trojúhelník 2022“, která se bude konat dne 11. 6. 2022 na Labi v Roudnici nad Labem v úseku od ř. km 810,4 po ř. km 811,5. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu v uvedeném úseku tak, jak je uvedeno v Článku 1. Plavba bude zastavována vždy maximálně na dobu 30 minut (doba jedné rozjížďky).

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa krátkodobě zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2404/DC/22

© Státní plavební správa
Zpět